ul. Barbary 25a, 40-053 Katowice

Zmiana funkcyjnego lub utworzenie nowej jednostki

Druhno, Druhu!

Zmiana na funkcji, to bardzo ważny element, zarówno w Twoim życiu jak i w historii twojej jednostki.

Dlatego poniżej znajdziesz wskazówki jak poprawnie podejść do zmiany funkcji w jednostce.

Warunki konieczne do pełnienia funkcji drużynowego

Drużynowy, przed objęciem funkcji musi spełniać następujące warunki:

mieć ukończone 18 lat – w uzasadnionych przypadkach drużynowy może posiadać 16 lat,
być Instruktorem ZHP* – wyjątek określa aktualna instrukcja PJO uchwalona przez GK ZHP,
mieć ukończony kurs drużynowych metodyki odpowiedniej dla prowadzonej przez siebie drużyny; w przypadku drużyny wielopoziomowej, ukończony kurs drużynowych jednej z metodyk reprezentowanych w drużynie i przygotowanie w zakresie pozostałych metodyk reprezentowanych w drużynie (np. przez udział w warsztatach metodycznych),
złożyć pisemne zobowiązanie do prowadzenia drużyny/ gromady oraz podpisać umowę w sprawie pełnienia funkcji, umowa powinna mieć formę umowy wolontariackiej,
w przypadku gromad/ drużyn NS i integracyjnych: mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z określonym rodzajem niepełnosprawności (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Musi także posiadać 18 lat.

Opiekun drużynowego

Jeżeli drużynowy jest niepełnoletni konieczne jest wyznaczenie opiekuna drużynowego.

Opiekunem może być pełnoletni członek ZHP. W uzasadnionych przypadkach opiekunem może zostać wolontariusz spoza ZHP, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pełnienia obowiązków opiekuna.

Dokumenty i procedura powołania/zmiany drużynowego

W celu powołania/ zmiany drużynowego w Hufcu ZHP Katowice należy dostarczyć do Biura Komendy Hufca następujące dokumenty:

wniosek o powołanie drużynowego (w przypadku nowo powstającej jednostki) – pobierz
wniosek o zmianę drużynowego (w przypadku istniejącej jednostki) – pobierz
zobowiązanie drużynowego do prowadzenia drużyny/gromady – pobierz
ankietę instruktorską drużynowego – pobierz

W przypadku, gdy drużynowy jest niepełnoletni należy dostarczyć dodatkowo:

zobowiązanie opiekuna drużynowego do pełnienia funkcji – pobierz
dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku opiekuna niebędącego instruktorem ZHP

Decyzja Komendanta Hufca

Po weryfikacji danych zawartych w wyżej wymienionych dokumentach przez druhnę Alinę Kurowską-Domagałę, Komendant Hufca podejmuje decyzję:

w przypadku zmiany drużynowego: o zwolnieniu ustępującego i mianowaniu nowego drużynowego rozkazem,
w przypadku nowopowstającej drużyny/ gromady: o mianowaniu drużynowego rozkazem,
w przypadku, gdy drużynowy nie jest pełnoletni o mianowaniu opiekuna drużynowego rozkazem,
w przypadku niespełnienia przez nowego drużynowego warunków formalnych do pełnienia funkcji: o wezwaniu zainteresowanego/ zainteresowanych (np. ustępującego i nowego drużynowego oraz opiekuna drużynowego) w celu wyjaśnienia sytuacji i podjęcia decyzji o dalszym działaniu.

Umowa o pełnieniu funkcji

Po ogłoszeniu mianowania w rozkazie nowy drużynowy zobowiązany jest zgłosić się do Członka Komendy Hufca ds. pracy z kadrą (obecnie funkcję tę pełni phm. Alina Kurowska-Domagała, alina.kurowska@zhp.net.pl) w celu podpisania umowy o pełnieniu funkcji (umowy wolontariackiej) oraz umowy o powierzeniu danych osobowych.

Ewidencja ZHP – Tipi

Po ogłoszeniu mianowania w rozkazie nowy drużynowy zobowiązany jest zgłosić się także do Administratora Lokalnego Ewidencji – osoby wyznaczonej przez Komendanta Hufca do administrowania sprawami dotyczącymi ewidencji w Hufcu w celu utworzenia konta w systemie TIPI.

Skip to content