2017-05-24
HAL w pigułce - przeczytaj zanim przyjdziesz się zatwierdzić ;)
Druhny i Druhowie,
by ułatwić Wam proces zatwierdzania obozu pod względem programowym i finansowym poniżej znajdziecie wszystkie dokumenty, które są do tego wymagane.
W nawiasach zostały podane ilości egzemplarzy, które potrzebne są do zatwierdzenia wypoczynku w Chorągwi.

Do zatwierdzenia wypoczynku w hufcu nie są wymagne papierowe kopie dokumentów - wszystkie dokumenty przekazuje się do hufca ELEKTRONICZNIE (za pomocą e-maila, wysyłamy na adres: malgorzata.dudek@katowice.zhp.pl).
Czyli prościej - do hufca przychodzicie tylko z tym, co musicie zanieść do Chorągwi ;)


ZATWIERDZENIE ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE
(w Chorągwi - 30 dni przed wyjazdem - wcześniej zatwierdzone przez Komendanta Hufca!)


Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszenia wypoczynku (2 egzemplarze)
2. Szkic sposobu zagospodarowania terenu (1 egzemplarz)
3. Kopia opinii Straży Pożarnej (1 egzemplarz)
4. Program formy wypoczynku [Plan pracy obozu] (1 egzemplarz)
5. Raport przedobozowy (2 egzemplarze)
6. Warunki uczestnictwa (do wglądu)
7. Karta kwalifikacyjna uczestnika (do wglądu)
8. Książka komendanta obozu (do wglądu)
9. Dzienniczki wychowawców (do wglądu)
10. Umowa z bazą (1 egzemplarz)
11. Lista uczestników obozu z numerami EEC [ewidencja ZHP] (1 egzemplarz)
12. Uprawnienia kadry [kserokopie dokumentów poświadczających uprawnienia] 
a) KOMENDANT - kurs kierownika wypoczynku lub stopień podharcmistrza
b) WYCHOWAWCA - kurs wychowawcy kolonijnego lub stopień przewodnika
13. Zaświadczenie o niekaralności (aby nie płacić za wydanie zaświadczenia należy mieć wypełniony druk "potwierdzenie świadczenia wolontariatu")
14. Badania lekarskie kadry (zdolność do pełnienia funkcji)
15. Regulaminy obozowe (do wglądu)
16. Oświadczenie komendanta o zorganizowaniu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 egzemplarz)
17. Oświadczenie komendanta o zapewnieniu opieki medycznej (1 egzemplarz)


ZATWIERDZENIE FINANSOWE
(w Chorągwi - 7 dni przed wyjazdem - wcześniej zatwierdzone przez Skarbnika Hufca!)


Wymagane dokumenty:
1. Plan finansowy [preliminarz obozu] (1 egzemplarz)
2. Książka finansowa (1 egzemplarz) [przy zatwierdzaniu należy okazać czysty wzór]
3. Oświadczenie o braku pokrewieństwa między Komendantem i Kwatermistrzem (1 egzemplarz)
4. Oświadczenie o odpowiedzialności majątkowej Komendanta i Kwatermistrza (1 egzemplarz)
5. Umowy wolontariackie (podpisane ze wszystkimi członkami kadry, którzy nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję) (1 kopia dla hufca, druga dla obozu)
6. Wykaz kadry (z zaznaczeniem, którzy członkowie kadry pobierają wynagrodzenie za pełnioną funkcję)
7. Ubezpieczenie

Pamiętaj, żeby na obozie/ kolonii mieć przy sobie:
1. Książkę pracy obozu
2. Dzienniczki wychowawców
3. Oryginały dokumentów poświadczających uprawnienia do pełnienia funkcji (kierownika wypoczynku, wychowawcy kolonijnego)
4. Kopię umowy z bazą
5. Badania lekarskie kadry
6. Oryginał zaświadczenia o niekaralności
7. Umowy wolontariackie
8. Plan pracy obozu, regulaminy obozowe
9. Wypełnione karty kwalifikacyjne uczestników, listę uczestników
10. Dokumenty wymagane przez WFOŚ
phm. Małgorzata Dudek
2017-05-24 20:58